השירותים שלנו

פמילי אופיס תלפיות מברכת על הצטרפותך כמנוי למועדון הרכב המאפשרת לך ליהנות ממגוון שירותים רחב. מסמך זה מהווה את כתב השירות שבינך ובין תלפיות גרופ. הזכויות והחובות הדדיות שלך ופמילי אופיס תלפיות.

את/ה מוזמן/ת להיכנס לאתר הבית שלנו בכתובת- www.tlp-ins.co.il

הגדרות:

“הרכב הזכאי לשירות”- שפרטיו מצוינים ב”כתב המנוי .”

“כתב המנוי”- המסמך ובו פרטי הרכב הזכאי לשירות, פרטי מקבל השירות, תקופת השירות, דמי השירות ועוד. תוקף כתב המנוי,

  מותנה בתשלום בפועל של דמי המנוי .

“נותן השירות”- פמילי אופיס תלפיות ו \או קבלני משנה מטעמה .

“מקבל השרות “- מנוי שלו כתב מנוי תקף .

“תקופת הכשרה “- תקופה רצופה בת 7 ימים, בה לא יינתן שרות. תקופת ההכשרה לא תחול אם קיים כסוי קודם ברצף לכסוי הנוכחיאו מקרה של תאונה .

“תקופת השירות “- התקופה המפורטת בכתב המנוי, למעט תקופת הכשרה בת 7 ימים .

“רכב מיוחד”– כל כלי רכב שאינו כלול בהגדרת כלי הרכב שפרטיו מצוינים בכתב המנוי .

שירותי דרך

א. מהות השירותים

1. החלפת גלגל – שירות החלפת גלגל כתוצאה מתקר. השירות יינתן להחלפת גלגל אחד ובלבד שהגלגל הרזרבי תקין ויש לרכב אתהכלים הנדרשים. לחליפין. השירות לא יינתן בגולן ובערבה .

2. אספקת דלק – שירות אספקת דלק כתוצאה ממחסור בדלק .יינתן באמצעות ניידת שרות ו הלקוח יישלם רק את עלות הדלק שסיפקההחברה למנוי

3. שירותי דרך – השירות הינו זמני בלבד, לאפשר למנוי להגיע בנסיעה למוסך ולא על מנת לתקן את הרכב .

4. פמילי אופיס תלפיות, תעניק לך שירותי רכב כמפורט בכתב השרות )להלן “שירותי רכב”( במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנהלמעט ערב יום כיפור 3 שעות לפני ערב יום כיפור ועד 3 שעות לאחר תום יום כיפור .

5. פמילי אופיס תלפיות, תעניק לך שירותי רכב כמפורט בכתב השרות )להלן “שירותי רכב (” בכל יום בשנה בכפוף למגבלות ביטחוניות .

6. כמנוי פמילי אופיס תלפיות , הנך זכאי/ת לקבל את שירותים הבאים ללא תמורה וללא הגבלה של מספר פניותיך במשך תקופת המנויבכפוף לתנאים.

השירותים יינתנו על פי בקשת המנוי, בהתאם לנסיבות והאפשרויות, בכל רחבי מדינת ישראל למעט יהודה ושומרון וחבל עזה בכפוףלהוראות השלטונות אך למעט שטחים בשליטה ו\או אחריות צבאיות ו\או אזרחית של הרשות הפלשתינאית ו\או מי מטעמה. ולמעט מגבלות ביטחוניות העלולות לסכן את נותן השרות מטעם נתי שירותי דרך והכול על- פי שקול דע תה הבלעדי של חברת פמילי אופיסתלפיות.

7. פמילי אופיס תלפיות תשתדל לטווח שירות בין 120-90 דקות, למעט ימי ראשון בשבוע, חגים וימים שבהם קיימים עומסי תנועהבכבישים, שבהם תיתכן הארכת טווח השירות, נתי שירותי דרך תעדכן את המנוי בטווח השירות .

8. שירות המע ניק ייעוץ משפטי ראשוני במקרה תאונה ב לבד , הכולל מכתב מעו”ד מומחה. )השירות לא כולל ייצוג משפטי בבית משפט,הגשת תביעה או כל ס וג ייעוץ משפטי אחר (.

השרות הינו – בהתאם לתנאים הבאים:

1. המכונית נמצאת על דרך וניתנת לגרירה מידית. דרך משמעותה כביש אספלט או דרך שנכבשה/נסללה לצורך תנועת כלי רכב, מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי.

2. שירותי הרכב יינתנו לך המנוי בהקדם האפשרי ובהתאם לנסיבות המקרה ,בהתחשב באילוצי מזג האוויר, זרימת התנועה ואירועיםביטחוניים .

7. שרותי הרכב יינתנו לך המנוי ולכל מי שיחזיק במכוניתך מטעמך ובאישורך .

8. המנוי שלך הינו אישי ואינו ניתן להעברה .

9. במקרה של מכירת מכוניתך יפוג תוקפו של כתב השירות לגבי אותה מכונית .

10. המנוי יישא במלואו העלות שתחול על כלי השירות לצורך כניסה למגרש חניה בתשלום ו/או מעבר בכבישי אגרה לצורך מתן שירות.

11. היה והורית לפמלי אופיס תלפיות להשאיר את מפתחות הרכב או ביעד אחר , לאחר ביצוע השירות, תחול האחריות על כל המשתמע מכך עליך המנוי. פמילי אופיס תלפיות רשאית להשאיר את מכונ יתך במקום שצוין על ידך והאחריות לקבלתה ושמירתה מאותו מועדתהא על אחריות המנוי בין אם יהיה מקבל הרכב או מטעמך ובין אם לא .

ב. חריגים:

השירות אינו כולל את המקרים הבאים ויינתן בתשלום בלבד ובכפוף לשיקול דעתה של פמילי גרופ אופיס .

1. שירות בחניונים תת – קרקעיים ועיליים מקורים, יינתן בתנאי שתמצא אפשרות גישה ישירה לניידת השירות.

2. לא יינתן שירות לרכב ללא מפתחות .

ד. הזמנת וקבלת השירות

1. שירותי הרכב יינתנו לך המנוי רק לאחר שמסרת אתה או מישהו מטעמך הודעה למוקד התפעול של פמילי אופיס תלפיות.

2. שירותי הרכב יינתנו לך המנוי בכל ההקדם ובהתאם לנסיבות המקרה .

3. יחד עם זאת פמילי אופיס תלפיות רשאית, לפי שיקול דעתה במועדים שתמצא לנכון ועל מנת לקצר את משך ההמתנה לשירות,             להודיע למ נוי כי מאפשרת לו)לגבי השירות המסוים שהוזמן ובאותו מועד( , להזמין את השירות שהמנוי זכאי לו לפי כתב השירות,מכל גורם אחר שיבחר המנוי על אחריותו .ובמקרה כזה תחזיר פמילי אופיס גרופ למנוי את התשלום ששילם לאותו גורם וזאת כנגדהצגת חשבונית מס’ כדין)על שמה של פמילי אופיס גרופ( ובלבד, שהסכום ששולם תואם ואושר מראש ואינו עולה על ה תעריפיםהתקפים של פמילי אופיס לביצוע אותו שירות במועד הרלוונטי ושהשירות נכלל במסגרת השירותים להם זכאי המנוי ללא תשלום.

4. פמילי אופיס תלפיות לא תהיה חייבת למתן שירות ללא תמורה של שירותי רכב למכוניתך המנוי , כל עוד לא הצגת כרטיס מנוי אואישור אחר בר תוקף על זכאותך לקבלת שירותי רכב או מסמך נוסף המאפשר זיהויך .

5. על המנוי לדווח על ביטול הצורך בשירות מיידית, במידה ובמנוי ה זמין שירות כלשהו ופמילי אופיס תלפיות פעלה למתן שירות, הריבמידה והשירות לא ניתן מסיבות שאינן תלויות ב פמילי אופיס תלפיות ,יחויב המנוי בתשלום אם יזמין מ פמילי אופיס תלפיות שירות נוסף בגין אותן נסיבות.במידה והמנוי הזמין שירות כל שהוא והחברה פעלה למתן השירות, הרי במידה והשירות לא ניתן מסיבותשאינן תלויות בחברה, יחויב המנוי בתשלום אם יזמין מהחברה שירות בגין אותן נסיבות .

6. באפשרות המנוי לשנות את יעד הרכב עד 15 דקות מ רגע פנייתו לקבלת שירות ממוקד פמילי אופיס גרופ. פנייה לשינוי יעד הרכבהעולה על 15 דקות מרגע הפנייה למוקד תהא כרוכה בתשלום .

7. פמילי אופי תלפיות רשאית לפי שיקול דעתה, לבטל את השירות שהזמין המנוי,במקרה של אי זמינות כתוצאה ממסירת מספר טלפוןשגוי, ללא חיי סוללה, איזור ללא קליטה, או מכל סיבה אחרת.לרבות מסיבות התלויות בחברת הסלולר/הטלפון.באחריות המנוילהודיע על כך במוקד שירות פמילי אופיס תלפיות ולמסור אמצעי התקשרות חלופי זמין – עד 15 דק’ מרגע קבלת פנייתו במוקדהחברה. במידה ולא יעשה זאת – המנוי יהא כרוך בתשלום דמי ביטול בגין השירות, בפנייתו הבאה לשירות .

5. שמירת המכונית וסיום ביצוע השירות

הנך המנוי אחראי לשמירת מכוניתך עד לקבלת שירותי הרכב. כל נזק או אובדן או חוסר שיגרמו למכונית או לתכולה עד להגעת רכבהשרות למכוניתך ותחילת מתן השירות, יהיו באח ריותך ולא באחריות פמילי אופיס תלפיות.

6. נזקים

1. בקרות נזק או אובדן כלשהו כתוצאה ממתן שרותי רכב, עליך המנוי להודיע על כך לפמילי אופיס תלפיות במסגרת 48 שעות, מרגע קבלת השרות ע”י פמילי אופיס תלפיות.

2. פמילי אופיס תלפיות תפצה אותך המנוי על כל נזק ישיר שיגרם למכוניתך כתוצאה ממתן שירותי רכב, בכפוף לכללי פקודת הנזיקין

)נוסח חדש( תשכ”ח 1968.

1. עליך להמציא לפמילי אופיס תלפיות מיידית פרוט בכתב על כל הנזקים ו/או החפצים ו/או פירוטי הרכוש הנדרשים על ידך .

2. הינך חייב לאפשר לנציגי פמילי אופיס תלפיות בדיקה מידית ו/או בכל מועד סביר שיקבע ע”י פמילי אופיס תלפיות, של הנזק ו/אוהאובדן ולהושיט כל עזרה ו/או שיתוף פעולה שיידרש בהקשר לכך .

לא תוצא ע”י המנוי כל הוצאה לשם תיקון נזק בלי הסכמה בכתב של פמילי אופיס תלפיות, וזאת בתנאי שתינתן תוך זמן סביר,בהתאם לנסיבות .

3. פמילי אופיס תלפיות תתקן את רכבך במוסכי הסדר של חבר ת פמילי אופיס תלפיות .

4. נותן השירות יהא אחראי אך ורק לנזקים ישירים שיגרמו לרכב כתוצאה ישירה משירותיו או כתוצאה מרשלנותו ו/או רשלנות עובדיושל נותן השירות, וזאת בתנא י שהמנוי, או מי מטעמו, היה נוכח בעת קבלת השרות .

אי קיום סעיפים 4-1 יבטל את חובת פמילי אופיס לפיצוי בגין הנזק.

מונית על חשבוננו

מונית על חשבוננו הזמן מונית על חשבוננו וסע לשלום.

לבעלי פוליסת ביטוח מקיף בלבד .בפתיחת קריאה הדורשת גרירה בלבד . הזמנת המונית באחריות הלקוח .החזר ינתן בהצגתחשבונית מס קבלה הנושאת את תאריך יום הקריאה של שרות גרירה בלבד. החזר בהתאם לעלות הנסיעה עד מקסימום 200ש”ח לנסיעה. השירות ניתן למימ וש פעמיים בשנה.

ליווי צמוד בעת תאונה

מהות השרות:

1. שרות וליווי ללקוח, לטיפול בתאונות רכב, החל מרגע התאונה ועד קבלת התשלום מחברת הביטוח, כפי שיפורט בכתב שרותזה.

2. השרות יינתן ללקוח 24 שעות ביממה , בכל ימות השנה, למעט יום הכיפורים .בשבתות יינתן שירות של אספקת דלק , מוניתלמקום התאונה והחלפת תקר בלבד.

3. פמילי אופיס תלפיות תעשה כמיטב יכולתה עפ”י הידע, המקצועית והניסיון שלה, כדי שהלקוח יקבל את התשלום בגין מלאהנזק שנגרם בתאונה ואולם – פמילי אופיס תלפיות אינה מתחייבת ואינה נושאת בכל אחריות לעניין גובה התשלום שתקבלבסופו של עניין מחברת הביטוח .

4. שירות זה נרכש למכוניות, עפ”י מספרי הרישוי שנמסר בעת רכישת השירות )להלן: “המכונית”( ורק בקרות תאונה למכונית,יינתן השירות .

הודעות וטיפול בתאונות:

5. עם קרות אירוע תאו נתי פמילי אופיס תלפיות )להלן: “אירוע”(, על הלקוח למלא טופס הודעה על תאונה, בהתאם לדרישותחברת הביטוח הרלוונטי ת, הכולל פרטי רכב צד ג’ , הצהרה ושרטוט פרטי התאונה. על הלקוח לצרף לטופס הנ”ל צילום רישיוןרכב ורישיון נהיגה, תקפים ליום האירוע וצילום ת”ז של נהג המכונית .

6. בפני הלקוח אפשרות לקבלת הטפסים ולמסירת פרטי התאונה ע”י פניה למוסך אליו הופנה ע”י פמילי אופיס תלפיות .

7. עם קבלת המסמכים פמילי אופיס תלפיות תבצע בדיקה ראשונית של האירוע ותבדוק התאמת גרסאות הצדדים .

השירות באירוע בהפעלת הפוליסה:

8. פמילי אופיס תלפיות תפעל להעברת הודעה מסודרת על קרות וממצאי התאונה לחברת הביטוח הרלוונטית .

9. הפניית הלקוח למוסך המצוי בהסדר עם פמילי אופיס תלפיות, על מנת לסייע בידי הלקוח , הן בפניית למוסך אמין הן בחיסכוןהכספי הטמון בפניה למוסך הסדר )רכב חליפי והשתתפות עצמית מופחתת( .

10. לקוח שאינו מעוניין במוסך המצוי בהסדר עם פמילי אופיס תלפיות, תוסבר לו משמעות בחירתו וישלח שמאי , העובד עם חברתהביטוח הרלוונטית, שיבדוק את הנזק למכונית וייתן את חוות דעתו לחברת הביטוח .

11. הלקוח מתבקש להשאיר המחאת זכות או צ’ק לפי המתבקש מצד נותן השירות

השירות באירוע באשמת צד ג’ ללא כל מחלוקת בגרסאות:

12. פמילי אופיס תלפיות תבדוק האם הועברה הודעה לחברת הביטוח בה מבוטח צד ג’ ותדאג לקבלת מספר תביעה .

13. פמילי אופיס תלפיות תפנה את הלקוח למוסך, המצוי בהסדר עם פמילי אופיס תלפיות, לשם תיקון הרכב. פמילי אופיס תלפיות,עפ”י שיקול דעתה ובהתאם לגודל הנזק, תבחר האם לשלוח שמאי לבדיקת התיקון הנדרש .

14. הלקוח יקבל רכב חליפי בשירות של “מפתח תמורת מפתח” עד בית הלקוח במייד י , בכל תיקון בו צפוי שהמכונית תשהה מעליום עבודה במוסך, מתחילת התיקון ועד לסיומו, בהתאם לתנאים שך חברה ההשכרה )נהג מעל גיל 24, וותק של שנת נהיגהלפחות , השארת כרטיס אשראי לביטחון וכל תנאי כפי שיתעדכן מעת לעת.( כולל נהג צעיר וחדש ללא תוספת תשלום .

15. פמילי אופיס תלפיות תפקח, במיטב יכולתה וידיעתה, על טיב התיקון, חלקי החילוף, ותלווה את התיקון עד לסיומו המוצלח .

16. לאחר התיקון, תימסר המכונית ללקוח כשהיא תקינה ונקייה .

17. המבוטח ישאיר למוסך 2 המחאות דחויות ל 90 יום מיום התיקון, אחת על מלוא עלות התיקון והשנייה על מלוא עלות השמאותשלא יפרעו עד קבלת התגמול מברת הביטוח

18. פמילי אופיס תלפיות תדרוש ותוודא קבלת כל המסמכים הנדרשים מסוכן הביטוח ו/או מחברת הביטוח לשם דרישת הכספיםמצד ג’ ו/או מחברת הביטוח המבטחת את צד ג’. )לרבות אישור אי הגשת תביעה וכיוצ”ב(. ה לקוח מתחייב לסייע בידי פמיליאופיס תלפיות ע”י מסירת פרטי צד ג’ ו/או כל פרט רלוונטי אחר .

19. פמילי אופיס תלפיות תעביר דרישת כספים מסודרת לצד ג’ ו/או לחברת הביטוח המבטחת את צד ג .’

20. פמילי אופיס תלפיות תבצע מעקב אחר התקדמות התביעה עד לקבלת התשלום בפועל ע”י הלקוח למוסך.

21. ממועד קבלת התשלום ע”י הלקוח, הלקוח אחראי לפדות את ההמחאה הדחויה שהושארה במוסך. אם לא יפדה את ההמחאה,ההמחאה תוגש לפירעון ע”י המוסך ובידי המבוטח יותרו הכספים שקיבל מצד ג’ ו/או מחברת הביטוח .

השרות באירוע בו קיימת אי התאמה בין גרסאות הצדדים ו/או העדר שיתוף פעולה שך צד ג:’

22. יובהרו ויוסברו ללקוח מצב תביעתו ודרכי הפעולה העומדות לרשותו, כלהלן:

22.1 תביעת פוליסה הביטוח של הלקוח , קבלת כספי הביטוח ובשלב מאוחר יותר הגשת תביעה משפטית כנגד צד ג’ בגין נזקי הלקוח עקב האירוע. )במקרה זה קיימת

  פגיעה בהנחת העדר תביעות בפוליסת הלקוח.( למען הסר ספק במקרה כזה )של דחיית התביעה ע”י צד ג( התשלוםיתבצע למוסך כפרק הקודם בעת הפעלת הפוליסה .

22.2 הגשת תביעה משפטית כנגד צד ג’ )בבימ”ש השלום או בביהמ”ש לתביעות קטנות, בהתאם לסכום התביעה(. במקרה של הפסד בביהמ”ש ניתן לתבוע את הכספים

  מפוליסת הביטוח המקיף של הלקוח )במידה וישנה כזו.( במקרה של דחיית תביעת צד ג’ ,יועבר למימוש פוליסתהמקיף והמשך תביעת הפסדים מול צד ג .’

22.3 מובהר כי במקרה בו יש צורך בטיפול משפטי, פמילי אופיס תלפיות תמסור ללקוח פרטי עורכי דין, שעפ”י בדיקתה, מתמחים בתביעות מסוג זה ומעניקים ייעוץ ראשוני ומכתב התראה לצד ג’ – חינם, בכפוף להמשך הטיפול במשרדכם. פמילי אופיס תלפיות אינה אחראית לטיול המשפטי שיינתן ע”י עורכי הדין הנ”ל והלקוח אינו מחויב לפנות לעורך דין שפרטיו נמסרו ע”י פמילי אופיס תלפיות .

 
רכב חליפי

א. מהות השירותים

2. החברה תיתן למנוי שרות רכב חלופי כמפורט בכתב השרות )להלן “שרותי רכב חלופי”( במשך כל ימות השנה ובהתאם לכיסוישנרכש .

3. המנוי זכאי לשירותים הבאים ללא תמורה:

א. במקרה של תאונה – בהתאם לתנאים הבאים:

1. במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה מושבתת מכונית המנוי במוסך לשם תיקונה, תעמיד פמילי אופיס תלפיות לשרות המנוירכב חלופי של חברת פמילי אופיס תלפיות או של חברת ההשכרה, אליה יופנה המנוי ע “י פמילי אופיס תלפיות.

2. הרכב החלופי יינתן “מפתח תמורת מפתח” עד גמר תיקון , השירות יינתן בכפוף לתיקון הרכב ברשת מוסכי פמילי אופיס תלפיות בלבד .

3. קביעת מספר הימים לקבלת הרכב החלופי מותנית במספר הימים הדרושים לתיקון רכב המנוי הניזוק.

4. קביעת מספר הימים תעשה על סמך דו “ח שמאי, שיוגש לחברת הביטוח כמפורט להלן:

עלות עבודת תיקון הרכב המבוטח )ללא חלפים( מחולק במחיר יום עבודה )8 שעות( במוסך

 )בהתאם לתעריפי איגוד המוסכים לשעות עבודה התקפים בזמן התיקון(.

5. הרכב החלופי יינתן בהתאם לדו “ח השמאי כמפורט בסעיף 4 לעיל, בו קבע את מספר הימים הדרוש לתיקון כלי הרכב הניזוק ובהתאם לסוג הכיסוי שנרכש.

ב. קבלת הרכב החלופי והחזרתו

מנוי הזכאי לרכב חלופי כמתואר לעיל יקבל את הרכב החלופי בהתאם להוראות הבאות:

1. הזכאות לקבלת רכב חלופי ללא תשלום, על פי כתב שרות זה תקוים רק אם הכירה חברת הביטוח באחריותה בגין מקרה התאונה.

במקרה ולא הכירה חברת הביטוח באחריותה בגין מקרה התאונה )דחיית התביעה(, אז חל על המנוי התשלום ל פמילי אופיס תלפיות,בגין ימי השימוש ברכב חליפי .

2. המנוי יציג ב פני החברה תעודת מנוי תקפה בצרוף דו”ח שמאי )במקרה של תאונה(, איש ור הודעה לחבר ת הביטוח וכן תעודה מזהה .

3. במקרה של תאונה ו/או גניבה ו/או אבדן מוחלט המנוי יקבל מנתי שירותי דרך הפנייה לקבלת רכב חלופי בה נקוב מספר הימים להם זכאירכב זה בהתאם לסוג הכיסוי שנרכש .

4. המנוי יחתום על ח וזה השכרה עם פמילי אופיס תלפיות או חב’ ההשכרה בנוסח המקובל בחברת ההשכרה באותו מועד, לרבות הפקדתפיקדון, בכרטיס אשראי בלבד, ככל שיידרש .

5. על המנוי יחולו כל הזכויות, ההגבלות והחובות החלים על שוכר מכונית רגיל מחברת ההשכרה )למעט נושא תשלום השכירות בכתבשרות זה( .

6. הרכב מותנה בכפוף לתנאי חברת ההשכרה .

7. הרכב החליפי שתעמיד חברת ההשכרה לרשות המנוי יהיה מקבוצת אוטומטי קטן עד 1.3 סמ”ק )אלה אם נרכש מנוי לקבוצה אחרת( ויימסר למנוי באחד מסניפי חברת ההשכרה הראשיים בהתאם לבחירת המנוי בעת קבלת מכתב ההפניה מהחברה בשעות העבודההמקובלות .

8. הרכב החליפי שתעמיד חברת ה השכרה לרשות המנוי שרכש כיסוי לרכב מסחרי יהיה מקבוצת )רנו קנגו וכיו”ב( .

9. המנוי יישא בעצמו בכל הוצאות הדלק של הרכב החלופי .

10. המנוי יחזיר את הרכב החלופי לחברת פמילי אופיס תלפיות או חב’ ההשכרה בתום תקופת הזכאות כמפורט בחוזה ההשכרה .

11. תשלומים שידרשו ע”י חברת ההשכרה בגין איחור בהחזרת הרכב החלופי יחולו על המנוי במלואם ובכלל זה תשלומים בגין דו”חותתעבורה ו/או דו”חות חניה ו/או תשלומים בגין כבישי אגרה .

12. בחר המנוי להחליף סוג מכונית מקבוצה B לקבוצה אחרת יישא בעצמו בעלות ההפרש כמקובל בחברת ההשכרה .

ג. ההגבלות

1. כל מקרה לא יינתן שרות רכב חלופי אלא אם הוגשה דרישה לשרות של חברת פמילי אופיס תלפיות, לא יאוחר מהיום ה-14 לקרות התאונה או הגניבה .

2. אין המנוי זכאי ליותר משרות רכב חלופי אחד ללא תמורה ב גין מקרה או שורת מקרים הקשורים קשר סיבתי האחד לשני .

3. ימי הזכאות יינתנו ברציפות ולא ניתן לפצלם .

4. הופנה המנוי לאחד מסניפי פמילי אופיס תלפיות או לחברת ההשכרה ע”י חברת נתי שירותי דרך ולא מימש את זכאותו לרכב החלופי,פקעה זכאותו לרכב החלופי באותו מקרה .

5. זכאות לרכב חלופי הינה לבעל המנוי בלבד .

כללי

 1. הצהרות המנוי והתחייבויותיו

1. המנוי מצהיר:

1. המכונית ניתנת להפעלה בשעת ההתקשרות עם ח ברת פמילי אופיס תלפיות , כשירה לנסיעה ולא הייתה מעורבת בתאונה שנזקיה טרם תוקנו .

2. כי פרטי הרכב המפורטים הם אלה שנמסרו על ידו במישרין או באמצעות סוכן הביטוח שלו וכי פרטים אלה נכונים. כתב השרותנעשה בהסכמתו ותנאיו מהווים חוזה .

3. כי ידוע לו כי כתב שרות זה נערך בהסכמתו ובהסת מך על הפרטים הנ”ל ובכפוף להם.כי כתב השרות ותנאיו מהווים חוזה בינ והמנוי לבין חברת פמילי אופיס תלפיות כי הוא מבין את המשמעויות המשפטיות הנובעות מכך וכל סתירה שתתגלה בין כתב שרותזה לבין כל מסמך אחר, כתב שרות זה קובע. תשלום דמי המנוי מהווה הסכמה מלאה לכתב שרות זה .

4. כי ידוע לו ש חב’ פמילי אופס תלפיות רשאית עפ”י שיקול דעתה לבטל תקופת מנוי וזאת תוך הודעה של 7 ימים בטרם הביטול.

במקרה זה יוחזרו דמי המנוי בחלק היחסי לתקופה .

5. כי המכונית נושאת המנוי הינה תואמת את סוג הכיסוי שנרכש עבורה. למעט רכב השכרה, שכר מכר, ספורט תחרותי, אוטובוסציבורי ו/או אחר .

6. הרכב נשוא המנוי , עת כניסתו לכיסוי עבר מבחן רישוי שנתי/טסט והינו בעל ביטוח חובה תקף. השרות מותנה בכך שהמנוי פנה למוקד פמילי אופיס תלפיות והופנה לקבלת שרות .

7. כי ידוע לו שפניה לגורם אחר לצורך קבלת שרות, ללא קבלת אשור בכתב מוקדם לכך ומראש מחברת פמילי אופיס תלפיות לאתזכה אותו בהחזר הוצאות, או חלק מהן, או בכל תשלום אחר, גם אם היה זכאי לקבל את השרות מחברת פמילי אופיס תלפיות,אילו פנה אליה .

2. המנוי מתחייב כדלקמן:

1. לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי לקבל שרותי רכב מ פמילי אופיס תלפיות ,עבור המנוי או שמו .

2. לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מעשה או אירוע שכתוצאה מהם תהא חברת פמילי אופיס תלפיות חייבת לתת לו שרותירכב .

3. לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת להקטין נזק. להחזיר לחברת פמילי אופיס תלפיות את ההוצאות שהוציאה בגין הרכבהחלופי התיקון ו\או המנוי לפי מחירון פמילי אופיס תלפיות בכל מקרה שיתקבל פיצוי או שיפוי מצד ג’ כלשהו בגין הנזק .

4. המנוי מתחייב לאפשר לחב’ פמילי אופיס תלפיות לגבות בשמו ובמקומו את ההוצאות המגיעות לו מצד ג’ כלשהו)למעט חב’ הביטוח המבטחת את כלי הרכב( ולשם כך הינו מסכים ליפ ות את כוחה של חב ‘פמילי אופיס תלפיות ולגבות את הכספים .

5. להודיע לחברת פמילי אופיס תלפיות על קבלת כספים כנ”ל .

6. לקיים את שאר התחייבויותייך כמפורט בכתב שרות זה .

2. ביטול המנוי / החלפת רכב/תוספת כיסוי.

1. כמנוי פמילי אופיס הינך רשאי להחליף את המכונית נושאת המנוי בכל עת שתקופת המנוי שלך בתוקף, ללא תמורה ,פ רט לתשלום לחברה עבור הוצאותיה לביצוע השינוי.

2. שינוי ו/או החלפת המכונית נושאת המנוי יבוצע לפי דרישת המנוי באחד מסניפי החברה הראשיים.

3. המנוי למכוניתך החלופית יכנס לתוקף בתום 72 שעות אכשרה ממועד ביצוע ההחלפה כאמור. הצהרותייך והתחייבותך המנוי על פי כתב שירות זה, זכויותיה וחובותיה של חברת פמילי אופיס תלפיות ביחס למכוניתך יחולו על המכונית החדשה .

  .4

1. מקרה שתמכור את מכוניתך ולא תרכוש מכונית אחרת תהיה זכאי להחזרת החלק היחסי של הכספים ששילמת לחברת פמילי אופיס תלפיות עבור אותו חלק מתקופת המנוי שנותר עד לסיום תקופת המנוי וזאת בתנאי שלא קיבלת עד לאותו מועד כל שרותע “י חברת פמילי אופיס תלפיות.

2. .חברת פמילי אופיס תלפיות , תנכה %20 מסכום המנוי עבור הוצאותיה .

3. .ההחזר יבוצע תוך 30 יום.

5. ביטול מנוי:

דמי ביטול ייגבו רק במידה ותאריך הביטול יהיה גדול מ-60 יום מתאריך תחילת המנוי .

המנוי יהיה זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי במידה ולא קיבל שירות כלשהו במהלך תקופת היותו מנוי ובתנאי שנותרו למעלהמששה) 6( חודשים לתום המנוי .

6. תוספת כיסוי תעשה עד ששה) 6( חודשים לפני תום תקופת המנוי. החיוב עבור התוספת יהיה עבור החלק היחסי. תוקף התוספתיחול עד תום תקופת המנוי וייכנס לתוקף בתום 72 שעות אכשרה ממועד ביצוע תוספת הכיסוי .

 תקופת המנוי ותוקף התחייבות עפ”י כתב השרות

1. תקופת המנוי הינה לשנה אחת, אם לא צוין אחרת בכתב השרות .

2. התחייבותה של חברת פמילי אופיס תלפיות כלפי המנוי תיכנס לתוקפה בתום 7 ימי אכשרה מעת תשלום המנוי בפועל ופירעון סופיומוחלט של מלוא דמי המנוי השנתי .

3. תוקף חידוש המנוי מותנה בתשלום סופי ומוחלט של מלוא דמי המנוי בפועל .

4. ביטול המנוי על ידך לא יזכה אותך בהחזר כספים כלשהם אלא במקרים שצוינו במפורש בכתב שרות זה .

5. המנוי בחברת פמילי אופיס תלפיות, הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

6. פמילי אופיס תלפיות אינה חייבת לחדש את המנוי לתקופה או לתקופות שרות נוספות .

חברת נתי שירותי דרך רשאית לסרב לקבל כמנוי רכב זה או אחר מבלי שתחויב במתן נימוקים וכן יכולה חברת נתי שירותידרך,לקבל רכב כמנוי בהסתייגות והגבלות מסוימות בתנאי שהדבר הוסכם עם המנוי מראש .

7. פמילי אופיס תלפיות רשאית לבטל מנוי באמצע תקופה ולהחזיר למנוי תשלום החלק היחסי .

 פרטים כללים

1. כל הפרטים הרשומים במנוי הינם נכונים אחרת המנוי בטל ומבוטל .

2. תשלום של כרטיס המנוי מאשר שהלקוח קרא והבין את מהות כתב שירות זה ומסכים לתנאי ו במלואם.            

כל תשלום ייחשב כתשלום אך ורק עם קבלת התשלום במשרדי פמילי אופיס תלפיות.

סמכות השיפוט

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים יהא מוסמך לדון אך ורק בית המשפט בעיר פתח תקווה המוסמך עניינית לדון במחלוקת, למעט אם נקבע אחרת בחוק .

חריגים כלליים

נותן השירות לא ייתן שירות במצב מלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני, גיוס כללי, רעידת אדמה, הצפה, שיטפון, אירוע טבע קיצוני אורדיואקטיבי, אירוע קטסטרופאלי ואירוע שהפיצוי בגינו ניתן ע”י המדינה .

VIP פלוס- הרחבה לכתב שירות VIP


תלפיות פמילי אופיס סוכנות לביטוח )2009 )בע”מ )להלן: “תלפיות”( מברכת על הצטרפותך
כמנוי למועדון הרכב המאפשרת לך ליהנות ממגוון שירותים רחב.
מסמך זה מהווה הרחבה לכתב השירות VIP שבינך ובין תלפיות
הרחבה זו מקנה ביטול השתתפות עצמית , ללא התייקרות פרמיה בעת ה חידוש , הליך תיקון
פשוט קל ויעיל הכולל טיפול בתביעות )כולל טיפול בתביעות כנגד צ”ג ללא הפעלת פוליסת
המבוטח( במסגרת רשת מוסכי הסדר תלפיות הזמינים בפריסה ארצית –ואף מציעים שינוע
הרכב עד בית הלקוח ו הכל בבית אחד – תלפיות .
את/ה מוזמן/ת להיכנס לאתר הבית שלנו בכתובת- il.co.ins-tlp.www


הגדרות:
“כלי הרכב”- כלי הרכב המצוין ברשימה ובכתב השירות.
מותנה בתשלום בפועל של דמי המנוי.
“מקרה ביטוח” – מקרה ביטוח כמשמעו בפוליסת הביטוח הרלוונטית לרכב נשוא כתב שירות זה.
“נותן השירות”- תלפיות פמילי אופיס סוכנות לביטוח )2009 )בע”מ )להלן:”תלפיות” או “החברה”(
ו\או “רשת מוסכי הסדר תלפיות” מטעמה. ויובהר כי מדובר ברשת מוסכים בלעדית
מטעמנו ואשר מעניקה שירות ללקוחות חברתנו.
“מוסך השירות ” – נותן השירות בפועל ו/או קבלני משנה מטעמו- רשת מוסכי הסדר תלפיות.
“מקבל השרות” – מנוי שלו כתב מנוי/כתב שירות VIP והרחבה- VIP פלוס תק פים.
“מוקד השירות” – מוקד שירות הלקוחות של תלפיות ו/או של נותן השירות שפרטיו – רשת מוסכי
הסדר תלפיות – טל’: 285-555-1700( המוקד זמין 6/24 , )דוא”ל:
tviot1@orelaba.com
“תקופת השירות” – התקופה המפורטת בכתב המנוי/השירות ובהרחבה זו.
“שמאי”- כהגדרתו בחוזר הממונה על הביטוח מס’ 2007-1-8″ שמאות ביטוח רכב )רכוש וצד ג’ (“.


היקף הכיסוי:
1 .בעת קרות מקרה ביטוח, שעלות תיקונו בהתאם להערכת השמאי הינה מעל גובה ההשתתפות
העצמית, אך נמוכה מהסך שצוין ברשימת הפוליסה כגבול עליון לעלות התיקון המכוסה בפוליסת
הביטוח, יהיה המבוטח/מקבל השירות זכאי להפעיל ההרחבה בכתב כיסוי זה ולתקן את הרכב, לפי
תנאי כיסוי זה, אצל נותן השירות מטעם תלפיות – רשת מוסכי הסדר תלפיות )להלן: “נותן
השירות”(.


2 .הופעל כיסוי זה יחולו התנאים שלהלן:
המבוטח יהיה פטור מתשלום דמי השתתפות עצמית בגין מקרה הביטוח המכוסה בהרחבה זו.
מקרה ביטוח אחד במהלך תקופת הביטוח לא ייחשב כתביעה לעניין חישוב דמי הביטוח בעת
חידוש הפוליסה אצל המבטח אשר יבוצע באמצעות סוכנות תלפיות.
למען הסר ספק יובהר כי כל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח יכללו בדו”ח התביעות
שיימסר למבוטח בהתאם לסע’ 31 א’ בתוספת להוראות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה
לביטוח רכב פרטי(, תשמ”ו- 1986 .
הפעלת הכיסוי :


3 .בעת קרות מקרה ביטוח, כאשר בחר מקבל השירות להפעיל הרחבה זו, יפנה טלפונית אל מוקד
תלפיות /נותן השירות ) 285-555-1700 )לצורך קבלת השירות.


4 .לצורך הערכת הנזק ימונה שמאי בהתאם למפורט בפוליסת הביטוח של מבטחת הרכב נשוא
הרחבה זו.
תנאים כללים :


5 .1.5 למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי לפי הרחבה זו מותנה בכך שמקבל השירות יפנה לנותן
השירות באמצעות מוקד השירות של תלפיות ו/או של נותן השירות ויקבל את השירות ברשת מוסכי
השירות בלבד.


2.5 המבוטח זכאי להפעיל הרחבה זו פעם אחת בתקופת הביטוח הנקובה ברשימת הפוליסה.


3.5 יובהר כי הרחבה זו תהא בתוקף עד לגובה נזק בסך של 000,40 .₪


4.5 תנאי הפוליסה, סייגיה ומגבלותיה )לרבות הרשאים לנהוג , השימוש המותר ברכב וכד’ ( יחולו
במלואם על הרחבה זו ככל שלא צוין אחרת במפורש .


5.5 אין בהרחבה זו כדי לגרוע מהכיסוי על פי הפוליסה. המבוטח יהיה רשאי בכל עת לבחור אם
לקבל את השירות המפורט בהרחבה זו , או לוותר על שירות זה ולהפעיל את הפוליסה על כל
תנאיה.


חריגים :
6 .יובהר לגבי אי התייקרות הפוליסה בעת החידוש לאחר מקרה ביטוח כי המדובר בפוליסה זהה
שהיתה ברשותו של מקבל השירות בעת מקרה הביטוח ואשר חודשה באמצעות תלפיות סוכנות
לביטוח ואשר לא תתייקר עקב מקרה הביטוח. ויובהר כי ככל שמקבל השירות יהיה מעוניין
להרחיב את הכיסויים בפוליסה )תוספת נהג צעיר/ הרחבות/ הוספות / שדרוגים וכו’ ( אלו יתומחרו
בנפרד. בנוסף יובהר כי ככל שתהיה התייקרות בפרמיה הרלוונטית ע”י חברות הביטוח כהחלטה
גורפת עקב גורמים חדשים )כגון: סיווג רכב כגניב וכו'(, ואשר הגורמים אינם קשורים להיעדר
התביעות, אז הפרמיה תתעדכן התאם.


7 .יובהר כי הרחבה זו לא תחול על נזק שאינו לתיקון / נזק טוטל לוסט כהגדרתו בפוליסה.


8 .האמור מתייחס לכיסוי המבטחת בביטוח רכב מקיף פרטי ומסחרי עד 5.3 טון ומוגבל לנזק שעלות
תיקונו גבוהה מסך ההשתתפות העצמית אך נמוכה מ-000,40 ₪ במוסך השירות. מקרה ביטוח
אחד בלבד בתקופת הביטוח לא ייחשב כתביעה לעניין ייקור דמי הביטוח בעת חידוש הפוליסה.


9 .החברה ו/או נותן השירות לא ייתן שירות במצב מלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני, גיוס כללי,
רעידת אדמה, הצפה, שיטפון, אירוע טבע קיצוני או רדיואקטיבי, אירוע קטסטרופאלי ואירוע
שהפיצוי בגינו ניתן ע”י המדינה.
כללי:


10 .מקבל השירות מצהיר כי כתב שירות זה נערך בהסכמתו ובהסתמך על הפרטים הנ”ל ובכפוף
להם וכי כתב השרות ותנאיו מהווים חוזה בינו לבין חברת תלפיות וכי הוא מבין את
המשמעויות המשפטיות הנובעות מכך וכל סתירה שתתגלה בין כתב שרות זה לבין כל מסמך
אחר, כתב שרות זה קובע. תשלום דמי המנוי מהווה הסכמה מלאה לכתב שרות זה.


11 .מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו שחב’ תלפיות רשאית עפ”י שיקול דעתה לבטל תקופת מנוי
וזאת תוך הודעה של 7 ימים בטרם הביטול. במקרה זה יוחזרו דמי המנוי בחלק היחסי
לתקופה.


12 .מקבל השירות מצהיר כי המכונית נושאת המנוי הינה תואמת את סוג הכיסוי שנרכש עבורה.
למעט רכב השכרה, שכר מכר, ספורט תחרותי, אוטובוס ציבורי ו/או אחר וכי הרכב נשוא
המנוי עת כניסתו לכיסוי, עבר מבחן רישוי שנתי/טסט והינו בעל ביטוח חובה תקף.


13 .השרות מותנה בכך שמקבל השירות פנה למוקד תלפיות/מוקד נותן השירות והופנה לקבלת
שרות.


ביטול המנוי / החלפת רכב/תוספת כיסוי
14 .כמנוי תלפיות הינך רשאי להחליף את המכונית נושאת המנוי בכל עת שתקופת המנוי שלך
בתוקף, ללא תמורה, פרט לתשלום לחברה עבור הוצאותיה לביצוע השינוי.


15 .שינוי ו/או החלפת הרכב נושא המנוי יבוצע לפי דרישת המנוי .


16 .המנוי לרכב החדש יכנס לתוקף בתום 72 שעות אכשרה ממועד ביצוע ההחלפה


17 .כאמור, הצהרותייך והתחייבותך המנוי עלפי כתב שירות זה, זכויותיה וחובותיה של חברת
תלפיות ביחס לרכבך יחולו על הרכב החדש.


18 .במקרה שתמכור את רכבך ולא תרכוש רכב אחר תהיה זכאי להחזרת החלק היחסי של
הכספים ששילמת לחברת תלפיות עבור אותו חלק מתקופת המנוי/ הרחבה זו שנותר עד
לסיום תקופת המנוי, וזאת בתנאי שלא קיבלת עד לאותו מועד כל שרות ע”י תלפיות ו/או נותן
השירות, ההחזר יבוצע בתוך 30 יום והחברה תנכה %20 מסכום המנוי לצורך כיסוי
הוצאותיה.


19 .דמי ביטול ייגבו רק במידה ותאריך הביטול יהיה גדול מ-60 יום מתאריך תחילת המנוי.
מקבל השירות יהיה זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי במידה ולא קיבל שירות כלשהו במהלך
תקופת היותו מנוי ובתנאי שנותרו למעלה מששה )6 )חודשים לתום המנוי.


20 .תוספת כיסוי תעשה עד ששה )6 )חודשים לפני תום תקופת המנוי. החיוב עבור התוספת יהיה
עבור החלק היחסי. תוקף התוספת יחול עד תום תקופת המנוי וייכנס לתוקף בתום 72 שעות
אכשרה ממועד ביצוע תוספת הכיסוי.


תקופת המנוי ותוקף התחייבות עפ”י הרחבה זו
21 .תקופת המנוי הינה לשנה אחת, ככל שלא צויין אחרת בכתב השרות.


22 .התחייבותה של חברת תלפיות כלפי מקבל השירות תיכנס לתוקפה בתום 7 ימי אכשרה מעת
תשלום המנוי בפועל ופירעון סופי ומוחלט של מלוא דמי המנוי השנתי.


23 .תוקף חידוש המנוי מותנה בתשלום סופי ומוחלט של מלוא דמי המנוי בפועל.


24 .ביטול המנוי על ידך לא יזכה אותך בהחזר כספים כלשהם אלא במקרים שצוינו במפורש
בכתב שרות זה.


25 .המנוי בחברת תלפיות, הינו אישי ואינו ניתן להעברה.


26 .תלפיות אינה חייבת לחדש את המנוי לתקופה או לתקופות שרות נוספות.


27 .תלפיות רשאית לבטל מנוי באמצע תקופה ולהחזיר למנוי תשלום החלק היחסי.
פרטים כללים


28 .כל הפרטים הרשומים במנוי הינם נכונים אחרת המנוי בטל ומבוטל.


29 .תשלום של כרטיס המנוי מאשר שהלקוח קרא והבין את מהות כתב שירות זה ומסכים לתנאיו
במלואם.